องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
ตำบลลานกระบือ เดิมเป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นกับอำเภอพรานกระต่าย ต่อมาได้แยกออกเป็นอำเภอลานกระบือ ปี พ.ศ.2501 ได้รับการจัดตั้ง เป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลลานกระบือ เมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2538 ที่มาของชื่อ ลาน กระบือ คือ เดิมที่ตำบลแห่งนี้เป็นที่ราษฏรนำควายมารวมไว้ เพื่อนำมาซื้อขายแลก เปลี่ยน ซึ่งราษฎรส่วนมากเป็นคนพื้นบ้านในจังหวัดใกล้ เคียง เช่น พิจิตร พิษณุโลกและสุโขทัย
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 71 ตารางกิโลเมตร
 
 

 
 ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

    
 
วัดโพธิ์เตี้ย

    
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  1. บ้านโนนตากแดด 417 422 839 218  
2. บ้านหนองตาสังข์ 188 209 397 103
  3. บ้านปลักไม้ดำ 271 283 554 155  
4. บ้านหนองแขม 318 350 668 188
  5. บ้านนิคมบางระกำ 5 113 112 225 68  
6. บ้านโนนสมอ 537 535 1,072 276
  7. บ้านอาชานุสรณ์ 168 192 360 116  
8. บ้านโนนใน 310 335 645 155
  9. บ้านบึงมาลย์น้อย 126 124 250 71  
10. บ้านบึงกิ่ว 111 126 237 82
  11. บ้านวงฆ้อง 135 144 279 82  
  รวม   2,694 2,832 5,526 1,514
 
 
 
  รับจ้าง   ทำสวน(พืชยืนต้น)
  ทำนา   รับราชการ
  ทำไร่   แม่บ้าน
  ค้าขาย   ทำสวน
  เลี้ยงสัตว์   จักรสาน
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น 5,526 คน ประกอบด้วย
    - ชาย 2,694 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75
    - หญิง 2,832 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25
  จำนวนครัวเรือน 1,514 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 77.8 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร
 
ทิศใต้ ติดต่อ
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก ติดต่อ
ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร
 
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร