องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
   
 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม  
 

มติ ก.อบต.ประจำเดือน ธันวาคม 2552
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล
1. เห็นชอบให้ อบต.นครชุม กำหนดตำแหน่งรองปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต.6) จำนวน 1 อัตรา
2. เห็นชอบให้ อบต.วังชะพลู กำหนดตำแหน่งรองปลัด อบต.(นักบริหารงาน อบต.6) จำนวน 1 อัตรา และกำหนดตำแหน่งช่างสำรวจ 1-3/4 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
3. เห็นชอบให้ อบต.ลานกระบือ กำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
4. เห็นชอบให้ อบต.พานทอง กำหนดตำแหน่งบุคลการ 3-5/6 สำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3/4 สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา และกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
5. เห็นชอบให้ อบต.หนองหลวง ปรับเกลี่ยตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 ส่วนการคลัง ไปเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 ส่วนการศึกษาฯ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 1-3/4 ส่วนการคลัง 1 อัตรา
6. เห็นชอบให้ อบต.ท่าไม้ ปรับเกลี่ยตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 ไปเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา ปรับเกลี่ยตำแหน่งช่างโยธา 1-3/4 ไปเป็นนายช่างโยธา 2-4/5 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
7. เห็นชอบให้ อบต.วังไทร กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
8. เห็นชอบให้ อบต.คลองสมบูรณ์ ปรับเกลี่ยตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3/4 ไปเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
9. เห็นชอบให้ อบต.บ่อถ้ำ ปรับเกลี่ยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4 ส่วนการศึกษา ไปเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 ส่วนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปรับเกลี่ยตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 ไปเป็นตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3-5/6 ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา และปรับเกลี่ยตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1-3/4 ไปเป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา


แผนอัตรากำลังอัตราจ้าง
1. เห็นชอบให้ อบต.หนองหลวง กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
2. เห็นชอบให้ อบต.ลานกระบือ กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า สำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา และกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนการศึกษา ฯ จำนวน 1 อัตรา
3. เห็นชอบให้ อบต.พานทอง กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา


เห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลเลื่อนระดับ
กรณีเลื่อนระดับควบขั้นต้น
1. น.ส.ศิริลักษณ์ บัวงาม นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.ไทรงาม อ.ไทรงาม
2. นายนพรัตน์ หนูพระอินทร์ นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.หัวถนน อ.คลองขลุง
3. น.ส.เพ็ญพรรณ แพทย์วงศ์ นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
4. นางพัชริดา โตเดชนิติกุล นักพัฒนาชุมชน 4 อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร
5. นางปรวรรณ ไตรวาท นักวิชาการศึกษา 4 อบต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย
6. นายวุฒิภัทร นิยมดุสดี นักวิชาการเกษตร 3 อบต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
7. น.ส.พิลาวัลย์ ราชจันทร์ นักวิชการเงินและบัญชี 4 อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน
8. น.ส.ทวีรัตน์ สงคุ้ม นักวิชาการเกษตร 4 อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง
9. นายภูวดล เขตขัน นายช่างสำรวจ 3 อบต.คลองขลุง
10. นางปทิตตา ไชยสังกา เจ้าพนักงานธุรการ 3 อบต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร
11. นางรัตนา สงวนสุข เจ้าพนักงานธุรการ 2 อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ
12. นายวัลลภ กลิ่นสังข์ นายช่างโยธา 3 อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน
13. นายชุติพนธ์ ศิริพงษ์ไทย นายช่างโยธา 3 อบต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชร
14. นายกฤษชัย เชาว์วิเศษโกมล นายช่างโยธา 3 อบต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร
15. นายผดุงเกียรติ เผือกพ่วง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 อบต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง
16. นายปรีดา วงค์หมอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 อบต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร
17. นายดำเนิน นันทโกมล นายช่างโยธา 3 อบต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร
18. นายพศกร กันนิกา นายช่างไฟฟ้า 3 อบต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
19. นายเชาวเรศ สิงคะมา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 อบต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร


กรณีเลื่อนระดับควบขั้นสูง
1. นางไม้ป่า ธิรานันท์ นักพัฒนาชุมชน 5 อบต.หนองน้ำไหล อ.คลองลาน
2. น.ส.ศิริวรรณ รองเมือง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อบต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
3. นางแสงเดือน เกษนาค นักวิชาการศึกษา 5 อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม
4. นายไพรัช พลขันธ์ นิติกร 5 อบต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
5. น.ส.วิรากร สุทธิ์ด้วง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 อบต.วังแขม อ.คลองขลุง
6. น.ส. วรรณภา โคยามา เจ้าพนักงานธุรการ 4 อบต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
7. นางอมรรัตน์ จันทร์สา เจ้าพนักงานธุรการ 4 อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง
8. น.ส.น้ำทิพย์ แพ่งศรี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อบต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง
9. นายศรีวิไล คำชู จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อบต.วังทอง อ.เมืองกำแพงเพชรรายชื่อพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
1. น.ส.อุบล ชูศิลป์ หัวหน้าส่วนการคลัง (เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 อบต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย


บัญชีรายชื่อเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
1. น.ส.ประไพร วรรณา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อบต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร
2. น.ส.กุหลาบ อวนประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อบต.คู้สลอด อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
3. นายมิ่งขวัญ เวทสุวรรณ์ นายช่างโยธา 3 อบต.หัวถนน อ.คลองขลุง
4. นางพิมประไพ หังษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อบต.หนองคล้า อ.ไทรงาม
5. น.ส.ภัทรมน อินทร์ต๊ะ นักวิชาการศึกษา 4 อบต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร
6. นายชัยยุทธ เทศเขียว บุคลกร 5 อบต.พานทอง อ.ไทรงาม
7. นายภูวนารถ กวยเหม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม
8. นายชาญชัย เพ็งผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว อบต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร
9. นายสิทธิพันธ์ ฉิมพลี นายช่างสำรวจ 4 อบต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร
10. น.ส.มาณัฐตา กองจันทึก นักวิชาการศึกษา 3 อบต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
11. นางกนลรัตน์ เมชบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อบต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย


บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารที่เห็นชอบการโอน
1. นายมานพ จิวเดช หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 6)อบต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร


บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่เห็นชอบการโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น
1. นาบุญยงค์ แปงสอน บุคลากร 4 ทต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
2. นายวุฒิชาติ ด้วงมูล จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร 4 ทต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


บัญชีรายชื่อข้าราชการเห็นชอบให้โอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
1. นางสุภาภรณ์ โพธิ์เกตุ พยาลาลวิชาชีพ 6ว อบต.วังแขม อ.คลองคลุง
2. นางวยุรี เดชะผล ทันตสาธารณสุข 5 อบต.วังแขม อ.คลองขลุง
3. น.ส.ฐิติวรดา วงศ์ชิดวรรณ นิติกร 5 อบต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชรล
4. น.ส.พัชรลักษณ์ หลวงแสง หัวหน้าสำนักปลัด 6 อบต.คลองขลุง อ.คลองคขลุง
5. น.ส.ณัชชา วารีสุข บุคลกร 5 อบต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร


บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่เห็นชอบให้ย้ายเปลี่ยนสายงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
1. นายสวัสดิ์ อ่อนมูล นายช่างโยธา 2 อบต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร
2. นายอนุพงษ์ พุกพบสุข จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อบต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร
3. น.ส.เกตสุรินทร์ ใจเที่ยง เจ้าพนักงานธุรการ 3 ส่วนการศึกษา อบต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
4. นายณรงค์ เขียนน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี 3 ส่วนการคลัง อบต.แม่ลาด อ.คลองขลุง


บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ที่ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
1. นางพนมจิต ธัญวัลย์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 อบต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
2. น.ส.อัญชลี กุลบุตร จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต.พานทอง อ.ไทรงาม
3. นางวาสนา อินเกตุ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร
4. น.ส.นฤมล ป้อเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อบต.จันทิมา อ.ลานกระบือ
5. นางกานต์ชนก มาพิจารณ์ จนท.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อบต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร
6. น.ส.ปัณณิกา ขำแก้ว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ
7. น.ส.วิภาพร บดีรัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อบต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย
8. น.ส.วิวรรธน์ ทองแกมแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อบต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร
9. นายนิติกร อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อบต.จันทิมา อ.ลานกระบือ
10. นางจรรยา ภู่ทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อบต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร
11. น.ส.พิกุล ศรีอินร์ อบต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร


บัญชีรายชื่อให้พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหารดำรงตำแหน่งในอบต.ครบ 4 ปี ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีก 1 ปี
1. นางนาริสา สุนหวิทยานนท์ ปลัด อบต.วังไทร อ.คลองขลุง
2. นางนวรัตน์ ทศรฐ ปลัดอบต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
3. นางประมาณ แก่นคำ หัวหน้าส่วนการคลัง 6 อบต.วังไทร อ.คลองขลุง


บัญชีเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
1. นายประสพ ผลเจริญ หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7)อบต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี
2. นางจุฑารัตน์ ผาคำ หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) อบต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี
3. นายพิชัย ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.7)อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร
4. นายศุภณัฐ โพธิบัลลังค์ หัวหน้าส่วนโยธา(นักบริหารงานช่าง 7) อบต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร
5. นางนุชจริทร์ วิวรรธน์ตระกูล หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง 7) อบต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา
6. นายสันติ โชติช่วง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานอบต.7) อบต.พานทอง อ.ไทรงาม
7. นายเจษฎา มูลเปี้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.7) อบต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย
8. นายนัยนา พะโยม หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) อบต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
9. นายสุทัศน์ สุขทรัพย์ หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานการช่าง 7) อบต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
10. นายโสภณ มูลงาม หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) อบต.หัวถนน อ.คลองขลุง
11. นางภัทรธร บางทิพย์ หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)อบต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง
12. นายสุริยน แจ้งโถง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.7) อบต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร
13. นางศิริพร แจ้งโถง หัวหน้าส่วนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป 7) อบต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร


บัญชีความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
1. นายจักษ์ บุญปั้น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.6)อบต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย
2. น.ส.สายบัว นาคบัวสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานอบต.6) อบต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย
3. น.ส.ทับทิม ครุฑจู หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)อบต.มหาชัย อ.ไทรงาม


แต่งตั้งพนักงานจ้างประเภทภารกิจ
1. น.ส.นันทวัน มากกุญชร ผช.บุคลากร อบต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร
2. น.ส.พรรณภา มาลัย ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร
3. นายพรพจน์ วงษ์เขียด ผช.ช่างโยธา อบต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร
4. น.ส.อทิตยา ขันศรี ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร
5. น.ส.นิศา ศรีแก้ว ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร
6. น.ส.ณัฐนารี น้อยรุ่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย อบต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง
7. นางสาธิตา สมนาเมือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อบต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย
8. นายทวีศักด์ หาญทวีทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์ อบต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย
9. นส.อทิตยา แก้วเชียงทอง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย อบต.วังชะพลู
10. น.ส.จิตติมา อินพหล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อบต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ
11. นางอ้อยหทัย เทียนแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ
12. น.ส.เบญจมาศ ผึ้งสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อบต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ
13. น.ส.สุพรรณิการ์ ปั้นทิม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ
14. นายทวิช ทองดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ


 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2552 เวลา 11.41 น. โดย คุณพิชณ์สุกานต์ ศิริชัยบริบูรณ์

ผู้เข้าชม 6514 ท่าน