องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
   
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง เชิญชวนการว่าจ้างออกแบบ อาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จำนวน 1 หลัง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  
 


ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
เรื่อง เชิญชวนการว่าจ้างออกแบบ อาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จำนวน 1 หลัง
ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
……………………………………..
ด้วยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จำนวน
1 หลัง โดยมีสถานที่ก่อสร้างริมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สายทุ่งโพธิ์ทะเล -บ้านเกาะสง่า ช่วงกิโลเมตรที่ 0+400 ถึงกิโลเมตรที่ 0+470 หมู่ที่ 15 บ้างวังทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 26 4/10 ตารางวา โดยออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล สูง 3 ชั้น พื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ผู้มีสิทธิ์เสนองานจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่ได้จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านออกแบบอาคาร กรรมการผู้จัดการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละ 50 ของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
2. ไม่เป็นผู้มีประวัติว่าเคยเป็นผู้กระทำผิดสัญญากับทางราชการมาก่อน และ/หรือไว้เป็นผู้มีชื่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือมีประวัติว่ามีเจตนาเลี่ยงการชำระภาษีอากรให้ทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าเสนองานจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ณ วันประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
5. อัตรากำลังบุคคล ต้องมีวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรงานระบบสถาปนิก ระดับสามัญ และพนักงานผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบทั้งที่ประจำ และไม่ประจำบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีการทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือเพื่อร่วมงานกับบริษัท โดยให้แสดงจำนวน คุณวุฒิประวัติการทำงาน และสถานที่สามารถติดต่อได้สะดวก
6. ต้องเคยออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสัญญาเดียวกัน มูลค่างานก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท และต้องไม่เป็นห้องแถว โกดัง หรือคลังสินค้า โดยมีหนังสือรับรองผลงานของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเชื่อถือได้มาแสดง
7. ราคากลางงานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ ริมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สายทุ่งโพธิ์ทะเล -บ้านเกาะสง่า ช่วงกิโลเมตรที่ 0+400 ถึงกิโลเมตรที่ 0+470 หมู่ที่ 15 บ้างวังทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร โดยกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 8 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

กำหนดยื่นซองเสนอราคา
1. ณ เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่
8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
2. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชร ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ห้องหลวงพ่อคูณ) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ชั้น 2 ( ห้องหลวงพ่อคูณ) ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ (โดยถือเวลาตามนาฬิกาของที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นเวลามาตรฐาน)
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5573 6246 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลฯ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดเงื่อนไขในการว่าจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ข้อ 7 สำหรับหนังสือค้ำประกันต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดกำหนดราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ถ้าการนำเช็คเข้าฝากธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553(นายมานัตย์ ทองแจ่ม)
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2553 เวลา 14.58 น. โดย คุณ พรสวรรค์ สกุณาทวงษ์

ผู้เข้าชม 1527 ท่าน