องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
   
 
 
อบต.ลานกระบือ จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ รวมใจสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕6  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้ระลึกถึงความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ไทยที่ดีงาม อันเป็นรากฐานในการพัฒนาคนและสังคมที่ดีมีคุณภาพ ได้ดำเนินงานครบปีงบประมาณตามแผนการดำเนินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีตลอดปีการดำเนินงานในการบริหารกิจการตามภาระหน้าที่ ที่ต้องทำและอาจทำตามโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่นในการตอบสนองต่อความต้องการประชาชนในตำบล และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนตามแนวทางพระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการดำรง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบการคิดดี ทำดี มีจิตใจรู้จักรัก สามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2556 เวลา 15.07 น. โดย คุณกวินกาญจน์ ธนชัยวุติพงศ์

ผู้เข้าชม 1624 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย