องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
   
 
 
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553  
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
…….……….………………………….

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเอกภาพในการบริหารงานพัสดุและสามารถดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างประสิทธิภาพ
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา และส่วนการศึกษาฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552


(ลงชื่อ) ฟัก นวลทิม
(นายฟัก นวลทิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2552 เวลา 13.32 น. โดย คุณเกวรีย์ จันคง

ผู้เข้าชม 2774 ท่าน