หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
หลวงพ่อขำ อินทปัญญา
วัดโพธิ์เตี้ย
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
การเกษตรสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
นายฟัก นวลทิม
นายก อบต.ลานกระบือ
1
2
3
4
5
           
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
 
อบต.บึงทับแรต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ปากดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่1/2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ปากดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถอีแต๋น จำนวน 4 ชุด โดยวิธ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์สรุปภาวะการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าพุทรา งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อบัญญัติ ครั้งที่1/2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังยาง ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐ [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ระยะทาง 300 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
              
      
    

   
 
กพ 00230.3/ว 00401 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระว  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00400 แจ้งมติคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด้กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00399  เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00403 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสต  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00402 แนวทางการใช้สนามเด็กเ้ล่นสร้างปัญญาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 00367  แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 00350  โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00351  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/00337 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00336 ขอส่งคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 0023.4/00339 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 00338 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00327 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรื  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00323 แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00329 ขอเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรป  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00328 แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00331 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระ  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00325 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององคืการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00326 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น แ  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 00324 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร  [ 19 ม.ค. 2564 ]  
    


ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
    
 

วัดโพธิ์เตี้ย
    
 
 
    
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 23  ตอบ 0  
อัปเดตตำแหน่งว่าง (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 27  ตอบ 0  
ขอสำเนาโครงการด้วยครับ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1333  ตอบ 1  
    
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
    
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 74 ชุดๆ ละ 60 บา [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอลล์) [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1 x 4 เมตร จำนวน 1 [ 19 ส.ค. 2563 ]

    
 
 
    
 


ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกิจการประปาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิ [ 25 ม.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกิจการประปา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า/รั้ว/เสาธง/ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้ง/บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล หมู [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า/รั้ว/เสาธง/ป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้ง/บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล หมู [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. จำนวน 11 ต้น หมู่ที่ 1 [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรังสายเลียบคันคลอง เริ่มจากที่นายพัน อินทะเสน ถึงที่น [ 21 ม.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ. ถ ๘-๐๐๒๗ (สำนักวิปัสสนากรรมฐานน้ำตกคลอง [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ แป้นปาน ถึงบริเวณสร [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. จำนวน 6 ต้น หมู่ที่ 1 [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 37 รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าข้ามสามัคคี ตำบลคลองลานพัฒนา อำเ [ 20 ม.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงขนาดกลาง หมู่ที่ ๙ บ้านเกาะพร [ 19 ม.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านช่างลี -กลุ่มต้นไทร) หมู่ที่ ๑ บ้านคลอง [ 19 ม.ค. 2564 ]

    
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
        
                        
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-6742-673
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทร : 055-856-518
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
จำนวนผู้เข้าชม 3,552,655 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
ปิดหน้าต่าง