หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
หลวงพ่อขำ อินทปัญญา
วัดโพธิ์เตี้ย
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
การเกษตรสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
นายฟัก นวลทิม
นายก อบต.ลานกระบือ
1
2
3
4
5           
 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
 
ทต.คลองพิไกร รายงานการประชุมสภาฯ 2564สมัยที่3ครั้งที่1 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองพิไกร รายงานการประชุมสภาฯ 2564สมัยที่4ครั้งที่1 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร นัดประชุมสภาสามัญประจำปี2564 สมัยที่4ครั้งที่1 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่4 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองพิไกร เปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี2564 สมัยที่ 4 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร นัดประชุมสภาสามัญประจำปี2564 สมัยที่1ครั้งที่1 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองพิไกร เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่3 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร เปิดสมัยประชุมสามัญประจำปี2564 สมัยที่ 3 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร รายงานการประชุมสภาฯ2564 สมัยที่2ครั้งที่3 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร รายงานการประชุมสภาฯ2564 สมัยที่2ครั้งที่2 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
              
      
    

   
 
กพ 0023.5/ว2951 แนงทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง (ดู : 8)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2929 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2931 แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2930 ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาต  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว 2932 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน (ดู : 8)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2924 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน [ แนบ1 ]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2925 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ [ แนบ1 ]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2928 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2927 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2926 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว283 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว306 การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate Online (ดู : 25  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2905 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการ  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว2907 โอนเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 40)  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 2878 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงิน  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2879 การรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2877 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fon  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2880 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้  [ 22 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2851 ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 2821 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (ดู : 12)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
    


ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
    
 

วัดโพธิ์เตี้ย
    
 
 
    
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (14 พ.ค. 2565)    อ่าน 9  ตอบ 0  
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 0  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 163  ตอบ 0  
    
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเกรดเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้า [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนัก [ 14 ก.ค. 2564 ]

    
 
 
    
 


อบต.โกสัมพี จ้างเช่าเรือยาวพร้อมค่าขนย้ายเรือยาวตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเ [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำ [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.ป่าพุทรา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์ BROTHER TN-263 จำนวน 4 กล่อง,หมึกปริ้นเตอร์ [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีต สายบ้านนายสยาม สมเพช หมู [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.หนองหลวง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคอนกรีตไทยเข้มแข็ง หมู่ที่ ๑ [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.โนนพลวง ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.โพธิ์ทอง ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโ [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.ไทรงาม จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เท [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทม.หนองปลิง ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทม.หนองปลิง ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที และอาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังไทร ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนลาดยางให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัง [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.นครชุม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 บ้านเนินสำราญ ตำบลนคร [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองขลุง ซื้อหน้ากากอนามัยตามโครงการเสริมสร้างกำลังใจและแนวทางการใช้ชีวิตในสถานการณ์โรค ต [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.มหาชัย ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนสุนัขและแมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังตะแบก ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟถนนสาธารณะแต่ละหมู่บ้านภายใน [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.วังยาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังย [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.หนองไม้กอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้กอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]อบต.หนองไม้กอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไม้กอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ทต.ทุ่งทราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งทราย ด้วยวิธี [ 27 มิ.ย. 2565 ]

    
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบฟร์อมขอใช้สถานที่
ห้องประชุม/โดม
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
ยืมอุปกรณ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
        
                        
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-644-2673
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทร : 055-856-518
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
จำนวนผู้เข้าชม 5,216,317 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
ปิดหน้าต่าง