หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
หลวงพ่อขำ อินทปัญญา
วัดโพธิ์เตี้ย
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
การเกษตรสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
นายฟัก นวลทิม
นายก อบต.ลานกระบือ
1
2
3
4
5
           
 
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 3/2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงิน [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
 
ทต.ไทรงาม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณหมู่3 แล [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อวัดเทพนิมิตมงคล วัดป่าไทรงาม สถานีตำรวจภูธรไทรงาม สหกรณ์การเกษตร [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ บริการประชาชนด้านงานก่อสร้าง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานกระบือ สถานการณ์ COVID - 19 เทศบาลตำบลลานกระบือ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3/2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริก [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอม [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปดอ้อม หมู่ที่ 7 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
              
      
    

   
 
กพ 0023.3/ว 3429 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3431 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Nor  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3430 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงาานวิจัย เรื่อง ผลลัพท์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 3399 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ดู : 22)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3395 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3396 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 11)  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3397 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระ  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 3398 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 3398 หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  [ 20 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3349 ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว3348 การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ (ดู : 14)  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 3312 ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกค  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3309 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3313 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ :  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3295 ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคั  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3301 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตา  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3300 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว3294 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าะณณมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3292 รวมข้อสั่งการระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
กพ0023.3/ว 3274 ขอความอนุเคราะห์กระจายแบบสำรวจข้อมูลโรงพยาบาลส่งงเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยที  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
    


ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
    
 

วัดโพธิ์เตี้ย
    
 
 
    
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 93  ตอบ 0  
อัปเดตตำแหน่งว่าง (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 102  ตอบ 0  
ขอสำเนาโครงการด้วยครับ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1408  ตอบ 1  
    
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรังเกรดเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้า [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนัก [ 14 ก.ค. 2564 ]

    
 
 
    
 


อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โด [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ศู [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ศู [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ศู [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ (สายข้างโรงเรียนบ้านคลอ [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ สาย กพ. ถ 8-0002 (สายบ้ [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (กลุ่มแม่พืช) หมู่ที่ 8 [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ. ถ 8-0017 (สายน [ 23 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทะลเพัฒนา - บ้ [ 23 ก.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี จ้างจ้างเหมาฉากกั้นโรงอาหารแบบ 6 ช่อง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี จ้างจ้างเหมาฉากกั้นโรงอาหารแบบ 6 ช่อง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี จ้างจ้างเหมาฉากกั้นโรงอาหารแบบ 6 ช่อง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.สระแก้ว จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.โนนพลวง ซื้อเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.โนนพลวง ซื้อจอรับภาพ ชนิดแบบขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.โนนพลวง ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.โนนพลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]

    
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบฟร์อมขอใช้สถานที่
ห้องประชุม/โดม
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
ยืมอุปกรณ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
        
                        
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-6742-673
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทร : 055-856-518
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
จำนวนผู้เข้าชม 4,430,659 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
ปิดหน้าต่าง