หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
หลวงพ่อขำ อินทปัญญา
วัดโพธิ์เตี้ย
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
การเกษตรสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
นายฟัก นวลทิม
นายก อบต.ลานกระบือ
1
2
3
4
5
           
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.64 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63 [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
 
อบต.โนนพลวง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายคลองสวนส้ม หมู่ที่ 5 บ้านโนนพลวง [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองหนองวิดปลาจากนานายน้อย จันนาค ถึงนานายชมพู โฉมทอ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากโรงสีชุมชนบ้านคุยมะม่วงถึงบ้านคลองเจริ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณคลองหนองตาแจ่ม ถึงคลองกลางทุ่ง หมู่ที่ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตจากแยกโนนพลวง ถึงโรงเรียนไทยรัฐวิท [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองขลุง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองขลุง เรื่องกำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองขลุง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ จิตอาสา [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
              
      
    

   
 
กพ 0023.5/096 รายระเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01060  ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01048 การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบป  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01049 ข้อหารือกรณีอาสาสสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับกาสรเลือกตั้งเป็น  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01047 การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ เราชนะ  [ 2 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01030  มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด้กปฐมวัยในสูนยืพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกค  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01032 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้า่นกรป้องกัน  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01031  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP  [ 1 มี.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 01005 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมปร  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00998 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรรา  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00997 ซักซ้อมแนวทางปฏฺิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานย  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00982 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ  [ 24 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00912 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00924 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00924 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00912  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.5/112 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท.  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.5/111 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นท  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00882  แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งป  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 00883  ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
    


ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
    
 

วัดโพธิ์เตี้ย
    
 
 
    
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 40  ตอบ 0  
อัปเดตตำแหน่งว่าง (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 48  ตอบ 0  
ขอสำเนาโครงการด้วยครับ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1350  ตอบ 1  
    
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
    
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 74 ชุดๆ ละ 60 บา [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอลล์) [ 19 ส.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1 x 4 เมตร จำนวน 1 [ 19 ส.ค. 2563 ]

    
 
 
    
 


ทต.ไทรงาม ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 2 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายร้อยไร่) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อ [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว โดยวิธ [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายวัดป่าเจริญธรรม เชื่อม ซอย ๕ บ้านตลาดม้ง) หมู่ที่ ๒ บ้ [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82 - 5181 กำแพงเพชร (ทะเบียน [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กพ. ถ ๘-๐๐๓๖ (สายบ้านใหม่ธงชัย - ทางระบายน้ำคลองลานตอน [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองข่อยพร้อมวางท่อส่งน้ำ (ช่วงวางท่อส่งน้ำลอ [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคุ้มอีสานพัฒนา ๑) หมู่ที่ ๒ บ้านสวนส้ม ตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคุ้มอีสานพัฒนา ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านสวนส้ม ตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์พัมนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง โดย [ 25 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ห [ 25 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน ๒๕๐ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]อบต.ปางตาไว ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทะเลพัฒนา - กลุ่มบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๑ [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.วังยาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในตำบลวังยาง [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.ขาณุวรลักษบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนน บริเวณริมเขื่อนอุทยานริมปิง หมู่ 12 [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดเขาพุทธประทีป) หมู่ที่ 4 บ้านปากคลองลาน [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.วังยาง จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยาง [ 24 ก.พ. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายสวนฟ้าใส) หมู่ที่ ๒๑ บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ตำบลคลองลานพัฒ [ 24 ก.พ. 2564 ]

    
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
        
                        
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-6742-673
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทร : 055-856-518
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
จำนวนผู้เข้าชม 3,671,023 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
ปิดหน้าต่าง