หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
หลวงพ่อขำ อินทปัญญา
วัดโพธิ์เตี้ย
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
แหล่งน้ำมันสิริกิติ์
แหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
การเกษตรสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานกระบือ
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
นายฟัก นวลทิม
นายก อบต.ลานกระบือ
1
2
3
4
5
           
 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลในระบบแท่ง [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 43 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.-มี.ค.64 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ประชาสุขสันต์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ Krungthai Corporate Online ปี 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ปางตาไว ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการบริหารจั [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการบริหารจัดการศูน [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒๘ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบล [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไทร โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน อบต.วังไทร (อบรมเชิงปฏิบัติการ) [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน ๒๘ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบล [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประชาสัมพันธ์รายงานภาวะเศรษกิจการคลังจังหวักำแพงเพช [ 15 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1223  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว1221 [เอกสารแนบ]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1222  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ-บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7914-7964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว1193  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
              
      
    

   
 
กพ 0023.5/5162 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 10)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2703 ยกเลิกและแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น ประจำปี 2564 [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2714 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2713 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2716 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (ดู : 13) [ แนบ1 ]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2705 แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจก  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2702 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (ดู : 12)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2701 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีกา  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2699 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมกา  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2698 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (2  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2697 ขอส่งรายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 282 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2651 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 5050 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ด  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2653 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 5)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2652 แนวทางการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 7)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.4/ว2657 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท [ แนบ1 ]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2638 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขน  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2639 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ดู : 6)  [ 8 มิ.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 2612 ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงราง  [ 7 มิ.ย. 2564 ]  
    


ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
    
 

วัดโพธิ์เตี้ย
    
 
 
    
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 88  ตอบ 0  
อัปเดตตำแหน่งว่าง (22 ต.ค. 2563)    อ่าน 93  ตอบ 0  
ขอสำเนาโครงการด้วยครับ (10 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1401  ตอบ 1  
    
 
 
 


 
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้อบต.พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การสื่อสาร
  การให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สูง 9 เมตร กิ่งเดี [ 11 มิ.ย. 2564 ]ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สูง 9 เมตร กิ่งเดี [ 11 มิ.ย. 2564 ]ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สูง 9 เมตร กิ่งเดี [ 11 มิ.ย. 2564 ]

    
 
 
    
 


อบต.วังตะแบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงแก้ว ถึงหมู่ 9 บ้ [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.วังตะแบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กพ ถ 71-012 สายบ้านทุ่ [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.วังตะแบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน (นายทัง พลขันธ [ 15 มิ.ย. 2564 ]อบต.วังตะแบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายขยุย โพธิบัล [ 15 มิ.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค รายนามคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จำนวน 1 ป้าย โดย [ 14 มิ.ย. 2564 ]อบต.วังควง ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลวังค [ 13 มิ.ย. 2564 ]อบต.วังควง ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังควง จำนวน ๖ [ 13 มิ.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนให้แก่สถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน [ 12 มิ.ย. 2564 ]อบต.โกสัมพี จัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.โกสัมพี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล ซื้อจัดซื้อเทปวัดระยะทางชนิดสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล ซื้อจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบสไลด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล หมู่ ๑ สังกัดเ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปด สังกัดเทศบาลตำบลนิคมทุ่ง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอึ่งพัฒนา [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประเภทนมยูเอชทีให้กับ โรงเรียนในเขต พื้นที่รับผิดชอบ อ [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประเภทนมยูเอชทีให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ลานกระบือ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 1 บ้านโนนตากแดด [ 11 มิ.ย. 2564 ]อบต.ลานกระบือ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ สูง 9 เมตร กิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 7 บ้านหนองข่อย [ 11 มิ.ย. 2564 ]

    
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป แบบฟร์อมขอใช้สถานที่
ห้องประชุม/โดม
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
ยืมอุปกรณ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ส.ค. 2552
        
                        
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-6742-673
องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อ. ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทร : 055-856-518
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
จำนวนผู้เข้าชม 4,193,937 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
ปิดหน้าต่าง